Terms of service

Šis līgums tiek noslēgts starp “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA, vien.reģ. Nr. 40003113629, juridiskā adrese un faktiskā adrese: Grīvas", Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, turpmāk tekstā “GPU Nākotne”, e-pasts: pardosana@gpu.lv, no vienas puses, un Pircēju, turpmāk tekstā “Pircējs”, no otras puses, kurš veic pasūtījumu GPU Nākotne interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē  https://shop.gpu.lv, turpmāk tekstā – Veikals.

            Ar šo līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, abas Puses vienojas par sekojošiem sadarbības noteikumiem:

 

 1. Vispārējie sadarbības noteikumi
  a. Interneta Veikala vietnes darbību nodrošina un uztur GPU Nākotne. Interneta veikals https://shop.gpu.lv ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta GPU Nākotne produkcijas, preču iegādei internetā un ir pieejams interneta adresē https://shop.gpu.lv
  b. Veicot pasūtījumu Veikalā, apstiprinot maksājumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Veikala Lietošanas noteikumiem un šī Līguma noteikumiem, kas pieejami interneta adresē https://shop.gpu.lv/policies/terms-of-service un ka Pircējs ir piekritis GPU Nākotne piedāvājumam par Preci, atzīstot par pietiekamām aprakstā minētajām Preces galvenajām īpašībām tādā apjomā.
  c. Pircēja pasūtījuma apmaksas fakts un uz Pircēja e-pastu nosūtīts apstiprinājuma e-pasts par pasūtījumu apliecina, ka Pircējs ir noslēdzis šo Līgumu ar GPU Nākotne, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
  d. Puses vienojas, ka Preces izskats var atšķirties no mājas lapā publicētā. e. Preci ir iespējams pasūtīt 7 dienas nedēļā 24h diennaktī, bet ievērojot to, ka veikto pasūtījumu apstrāde notiek darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:00. Pasūtījuma apstrāde var aizņemt lūdz pat 2 (divām) darba dienām (pirms svētku laikā, minētais pasūtījuma apstrādes laiks var būt garāks), vadoties no samaksas brīža, naudas līdzekļu saņemšanas GPU Nākotne bankas norēķinu kontā.
  f. Veikalā nav noteikts Pircēja pasūtījuma minimālais apmērs.

 

2. Cena un samaksa
a. Pircējam ir tiesības saņemt Veikalā piedāvātās preces pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgās preces priekšapmaksu pilnā apmērā. Katras attiecīgās preces apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas Veikalā norādītās cenas ir galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, tajā skaitā, pievienotās vērtības nodokli. Ja Preces īpašību dēļ cenu pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, tiek norādīts tās aprēķināšanas veids.
b. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, izvēloties vienu no Veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem, ar bankas karti.  
c. Preču apmaksas veikšana sniedz skaidru apliecinājumu tam, ka pasūtījums ietver pienākumu Pircējam veikt samaksu un nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu, kā arī Pircēja neatsaucamu piekrišanu šī Līguma noteikumiem.

 

3. Piegādes cena un piegādes noteikumi
a. Preci ar piegādi par brīvu visā Latvijas teritorijā var saņemt, veicot pasūtījumu sākot no 35 EUR (trīsdesmit pieci Eiro) ar PVN;
b. Piegādes izmaksas ir 4.00 EUR (četri Eiro) visā Latvijas teritorijā.
c. Preces tiek piegādātas darba dienās un sestdienās (atkarībā no piegādes maršruta) no plkst.8:00 līdz no plkst. 15:00, bez iespējas izvēlēties vēlamo piegādes laiku
d. Preču piegāde ir paredzēta līdz Pircēja pasūtījumā norādītās adreses mājas ārdurvīm, nenodrošinot preču ienešanu/uznešanu.
e. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties. Šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvāko vietu, adresi, kur apstāšanās ir atļauta.
f. Standarta piegāde ir  1-3 darba dienu laikā, atkarībā no piegādes dienas uz konkrēto adresi, par precīzu piegādes dienu informējot atsevišķi Pircēju uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pēc Pircēja pasūtījuma sagatavošanas nosūtīšanai.  
g. Ja Pircējs vēlas Preci saņemt nākamajā darba dienā (izņemot šī Līguma 3.punkta i)apakšpunktu), tad pasūtījums jāveic un apmaksā darba dienās ne vēlāk kā līdz plkst.16:00, tad piegāde tiks nodrošināta nākamajā iespējamajā piegādes dienā. Ja Pircējs vēlas preci saņemt nevis tuvākajā piegādes dienā, bet nākamajā iespējamajā piegādes dienā, tad Pircējam pēc pasūtījuma veikšanas ir jāsazinās pa tālruni, kurš tiek norādīts, saņemot pasūtījuma apstiprinājumu, un jāinformē GPU Nākotne.
g. Piegādes laiks, diena tiek norādīts aptuvens un tas var mainīties atkarībā no situācijas uz ceļiem, sastrēgumiem, satiksmes organizācijas ierobežojumiem, laikapstākļiem, valsts noteiktiem ierobežojumiem, kā arī no Veikala noslogotības. Norādot Preces saņemšanu sastrēgumu laikā un ekstremālu sastrēgumu gadījumā piegāde var tikt veikta arī nākamajā dienā par to atsevišķi informējot Pircēju.
h. Ja Pircējs vēlas saņemt Preci pirmssvētku dienās vai Svētku dienās, Prece jāpasūta savlaicīgi (rēķinoties, ka pasūtījuma apstrādes laiks var atšķirties no šajā Līgumā norādītā), pretējā gadījumā prece var tikt piegādāta tikai nākamajā piegādes dienā pēc svētkiem.
i. Valsts noteiktās svētku dienās norādītajiem piegādes laikiem ir tikai orientējoša nozīme, kas attiecas kurā dienas daļā piegāde tiks izpildīta (vai tas būs rīts, pusdienas laiks vai vakars).
j. Par piegādes adresi atzīmējot slimnīcu un/vai ārstniecības iestādi, Pircējs ar šo  apliecina, ka ir sazinājies ar slimnīcu un/vai ārstniecības iestādi un saņēmis iestādes atļauju Preces piegādei Pircēja norādītajam saņēmējam.
k. Ja Pircējs vai Preces saņēmējs neatrodas pasūtījumā norādītajā adresē un piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes adresi, Pircējam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti, izņemot, ja pasūtījumā norādītā piegādes adrese tiek mainīta ne tālāk kā 1 km no sākotnēji norādītās pasūtījumu piegādes adreses.
l. Ja Pircējs vai Preces saņēmējs neatrodas pasūtījumā norādītajā adresē norādītajā laikā un pasūtījumā norādītā piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes laiku, Pircējam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti vai Pircējam jāvienojas atsevišķi par Preces saņemšanas kārtību.

 4. Pircēja atteikuma tiesības
a. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, vienpusēji atkāpties no Līguma, atdot preci atpakaļ Veikalam, sazinoties ar “GPU Nākotne. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota (iesākta), bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti, izņemot brāķētas Preces gadījumā (sk.Līguma 4.e) punkts). Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem LR normatīvajiem aktiem:  Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 2014.gada 20.maija  Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
b. Pircējs ir atbildīgs par Preces pareizu glabāšanu: atbilstoši Preces, produkta marķējumā norādītajam, kādā temperatūrā tas jāuzglabā, lai nesabojātos. Pārtikas Preces, kas jāuzglabā aukstumā no 0°C līdz +6°C, piemēram – gaļu un gaļas produktus, kurus  pēc saņemšanas nekavējoties jāliek ledusskapī. Jēlo gaļu no gatavajiem produktiem jāuzglabā atsevišķi.
c. Ievērojot augstākminēto (sk.Līguma 4.b punktu), Pircējs ir atbildīgs par Preces nepareizu glabāšanu un vērtības samazināšanos, ja Prece glabāta neatbilstoši.
d. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz piegādāto preci, kura ātri bojājas vai tai ir īss derīguma termiņš un/vai Pircējs ir atvēris iepakojumu precei (20.05.2014.MK noteikumi Nr. 255, 22.4.punkts, 22.5.punkta). Iegādājoties, Pircējam ir pašam jāseko līdzi, jāpārliecinās par Veikalā pieejamās Preces norādīto derīguma termiņu, “izlietot līdz...”, (dienu, mēnesis un gads), sarēķinot (salāgojot) ar Pircēja plānotās/izvēlētās piegādes laiku, kā arī stingri vadīties no Veikalā norādītajiem Preces uzglabāšanas režīmiem (piemēram, uzglabāšanas temperatūra), Preci saņemot.
e. Ja Prece ir ražošanas brāķis, ko Pircējs pamana pēc iepakojuma atvēršanas, tad Pircējs nekavējoties informē Veikalu, pievienojot fotofiksācijas un nosūtot uz Veikala e-pastu: pardosana@gpu.lv, par Preces defektu, bet ne vēlāk kā 24/h laikā no Preces iepakojuma atvēršanas brīža, – šādas pretenzijas Veikals pieņem Preces derīguma termiņa ietvaros.
f. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības Preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
g. Pircējs zaudē tiesības saņemt atpakaļ veikto samaksu par pirkumu un Veikalam ir tiesības ieturēt to pilnā apmērā, sekojošos gadījumos: 

 • ja Pircējs vai norādītais Preces saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu, preci;
 • ja Pircējs vai norādītais Preces saņēmējs ir izbraucis no pilsētas un/vai valsts un nav sasniedzams Pircēja norādītajā piegādes adresē;
 • ja Pircējs vai norādītais Preces saņēmējs neatrodas norādītajā adresē un nav sasniedzams saziņai pa norādīto telefonu vai e-pastu;
 • ja Preces saņēmēja norādītā slimnīca un/vai ārstniecības iestāde nepieļauj sūtījumu piegādi un nodošanu saņēmējam.
 • Ja Pircējs nav ievērojis atteikuma tiesību termiņu un šajā Līgumā noteikto kārtību.
 • Ja Pircējs nav ievērojis Preces glabāšanas noteikumus.

 
5. Preces atpakaļ atgriešanas kārtība
a. Ja Pircējs izmanto savas šī Līguma 4.punktā minētās atteikuma tiesības, Pircējs rakstveidā informē Veikalu, aizpildot Atteikuma veidlapu, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.1) vai lejuplādēt attiekuma veidlapu ŠEIT (un nosūtot uz e-pastu: pardosana@gpu.lv) vai tīmekļa vietnē https://shop.gpu.lv Pircējs var arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai arī kādu citu nepārprotamu paziņojumu. Ja jūs izmantosiet paziņot tīmekļa vietnē, Veikals nekavējoties pastāvīgā informācijas nesējā (piemēram, pa e-pastu) paziņos apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu.
b. Līguma 5.punktā minētais Termiņš būs ievērots, ja Preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
c. Precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā un jāievēro Veikala piedāvāto preču īpašo Preces uzglabāšanas temperatūras režīms, un Preces atgriešanas gadījumā kurjera piegādes, pasta pakalpojumus un/vai pakomātus, vai citu piegādes veidu, kas nav Veikala piedāvātais piegādes veids, nav pieļaujams izmantot. Veikalam nav pienākuma atmaksāt Preces cenu un Pircēja piegādes papildu izdevumus, kas radušies, izmantojot citu piegādi un ja Prece nav oriģināl iepakojumā. Pircējam ir jāsazinās ar GPU Nākotne pārstāvi zvanot uz pasūtījuma apstiprinājuma epastā norādīto tālruni, lai vienotos par Pircējam vispiemērotāko preces atgriešanas veidu.
d. Pircējs piekrīt, ka Veikals ar Preces atgriešanu saistītās standarta piegādes izmaksas (4 EUR apmērā) ietur no Pircējam atgriežamās naudas summas par atgriezto Preci.
e. Termiņā (7 darba dienu laikā pēc preces atgriešanas) un noteiktā kārtībā izmantotu atteikuma tiesību gadījumā, Pircējam tiks atgriezta maksājuma summa, kas attiecas uz atgriezto preci un piegādes izmaksas. Naudas līdzekļu atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašas maksāšanas līdzekli, kuru Pircējs  izmantoja pasūtījuma noformēšanai, uzsākot naudas līdzekļu atgriešanas procedūru no brīža, kad Prece būs saņemta atpakaļ vai Pircējs būs iesniedzis sūtījuma apliecinājumu, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ.

 
6. Veikala tiesības atkāpties no Līguma
Veikalam ir tiesības vienpusēji anulēt Pircēja pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Veikala neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama, tad Veikals atgriež atpakaļ naudu vēlākais 7 (septiņu) darba dienu laikā no saņemšanas uz Pircēja norādīto bankas norēķinu kontu (piemēram, bet ne tikai sekojošā gadījumā, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona).

 
7. Interneta veikala pārvalde
Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA, vien.reģ. Nr. 40003113629. Vietnē https://shop.gpu.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

 
8. Intelektuālais īpašums
Internet vietnes saturs ir “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA, vien.reģ. Nr. 40003113629, intelektuālais īpašums; tā satura kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA, rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

 
9. Konfidencialitāte
a. Puses neizpaudīs trešajām personām informāciju, kas ir tieši saistīta vai izriet no šī līguma būtības un saistīta ar Pušu savstarpējiem norēķiniem un samaksas apjomu, kas noteikti šajā līgumā.
b. Katra puse nodod otrai šādu informāciju vienīgi tādā apjomā, kas nepieciešams šī līguma izpildei. Informācijas saņēmējs nodod šo informāciju tikai tiem saviem darbiniekiem, kas veic darbu šī līguma izpildei un kam šī informācija nepieciešama attiecīga darba pilnvērtīgai veikšanai, un kas uzņēmusies saistības neizpaust šo informāciju.
c. Šī līguma punkta noteikumi saistoši Pusēm arī 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības beigām.

 
10. Fizisko personas datu aizsardzība
a. Veikals garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām
b. Ar šo, es, Pircējs apliecinu savu piekrišanu tam, ka “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA, vien.reģ. Nr. 40003113629, ievāc, izmanto, glabā un dzēš manus personas datus sadarbības tiesisko attiecību dibināšanas, sadarbības esamības nolūkos, un šie dati tiks izmantoti tikai sadarbības tiesisko attiecību spēkā esamības laikā. Ar šo, es, Pircējs apliecinu savu piekrišanu tam, ka mani kā Pircēja dati tiek nodoti tikai šajā Līgumā minēto datu apstrādes nolūku ietvaros attiecīgajām LR valsts institūcijām nodrošinot un ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.
c. Iepērkoties Veikalā Pircējs savus personas datus nodod “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA, vien.reģ. Nr. 40003113629, rīcībā pati/-s labprātīgi. Un Pircējs ir informēta/-s, ka jebkurā laikā tas ir tiesīga/-s prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par manu datu lietošanu, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un prasīt savu datu dzēšanu.
d. Pasūtījumu un pirkumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.
e. Veikals neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām. Interneta veikala https://shop.gpu.lv pircēji, pieslēdzoties elektroniskai bankai vai elektroniskajām maksāšanas sistēmām, datus ievada bankas mājas lapā, tāpēc šī informācija nav pieejama https://shop.gpu.lv.

 

11. Strīdi un pretenzijas
Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas pušu savstarpēju pārrunu ceļā. Pircējam Pretenzijas par saņemto Preci vai pakalpojumu jāsniedz rakstveidā, pievienojot fotofiksācijas par Preces stāvokli par bojātu Preces ārējo iepakojumu vai neatbilstošu Pasūtījumam Preces piegādi  24/h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, nosūtot uz Veikala e-pastu: pardosana@gpu.lv, kas tiks risināta 5 (piecu) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

12. Nepārvarama vara
12.1. Līgumā paredzēto saistību nepildīšana vai neatbilstoša pildīšana netiek uzskatīta par Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Puses Līguma slēgšanas brīdī neparedzēja un arī nevarēja paredzēt, šie apstākļi ir ārpus Pušu kontroles un Puses nav spējīgas novērst tos ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem (nepārvarama vara).

Līgumā par nepārvaramu varu uzskata:

a. karu, streiku vai masu nekārtības Pušu atrašanās vietu administratīvajās teritorijās;
b. Saeimas, valdības, pašvaldības vai tiesu aktu, kas būtiski kavē vai padara neiespējamu Līguma izpildi, tajā skaitā ārkārtas stāvokļa noteikšana valstī, smagsvara autotransporta kustības ierobežošana pa piegāžu veikšanai nepieciešamajiem autoceļiem, vai normatīvajos aktos noteiktie gadījumi, kas saistīti ar piegāžu ierobežojumiem;
c. dabas katastrofu;
d. jebkuri citi apstākļi, kas atbilst šī Līguma 12.punktā noteiktajām pazīmēm, tajā skaitā COVID- 19 radīto ietekmi un radītos ierobežojumus saistību izpildei laikā un vietā, kā arī neprognozējamu izmaiņas izejmateriālu piegādes grafikos un cenās.
12.2. Pusei, kura darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ir pienākums nekavējoties ziņot otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
12.3. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kas uz tiem atsaucas.
12.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tiek uzskatīts, ka Līguma izpilde ir kļuvusi neiespējama bez kādas Puses vainas. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzināšanu par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, izņemot gadījumu, kad kāda no Pusēm apzināti ir radījusi saistību izpildes nokavējumu.
12.5. Puses var prasīt Līguma izpildi pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13. Nobeiguma noteikumi
a. Līgums stājas spēkā ar pasūtījuma noformēšanu saskaņā ar Līguma 1.punkta c) apakšpunkta noteikumiem un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei
b. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus vai papildinājumus pie šī Līguma, kas iegūst spēku un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu likumiskie pārstāvji.
c. Ja kāds šī līguma noteikums zaudē spēku LR normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, Puses izpilda Līguma noteikumu, kas pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējuša noteikuma ekonomiskajam mērķim.
d. Paziņojums, izņemot Līgumā citādi atrunātus gadījumus, tiek uzskatīts par nodotu, ja tas ir nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto Puses adresi un no nosūtīšanas dienas ir pagājušas 7 (septiņas) kalendārās dienas VAI nākamajā darba dienā, ja parakstīts ar elektroniski drošu parakstu un nosūtīts otrai Pusei, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteikto kārtību.
e. Pušu pārstāvji, kas nodibinājuši šī Līguma tiesiskās attiecības apliecina, ka ir tiesīgi slēgt Līgumu un uzņemties saistības Puses vārdā. Pircējs apliecina, ka tas ir rīcībspējīga persona un tiesīga uzņemties saistības un veikt norēķinu, izmantojot tā rīcībā esošā norēķina līdzekli. Gadījumā, ja Pircējs nav tiesīgs uzņemties saistības, Veikals neuzņemas atbildību par Pircēja rīcībām un Pircējs ir ierobežots izmantot atteikuma tiesības.


Pielikums Nr.1

 

Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.!!!!!

 

Adresāts: “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA, vien.reģ. Nr. 40003113629, juridiskā adrese un faktiskā adrese: Grīvas", Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040,  tālruņa numurs: +371 63084691, e-pasta adrese: pardosana@gpu.lv

Pasūjuma saņemšanas datums ___________________________

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(i)______________________________________________

Patērētāja(-u) adrese___________________________________________________________

Patērētāja(-u) tālruņa numurs:________________

Patērētāja(-u) e-pasta adrese: ______________________

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi [uzskaitīt preces]:__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Apliecinu, ka esmu informēta/s:

* ka Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz piegādāto preci, kura ātri bojājas vai tai ir īss derīguma termiņš un/vai Pircējs ir atvēris iepakojumu precei (20.05.2014.MK noteikumi Nr. 255, 22.4.punkts, 22.5.punkta);

* par atteikuma sekām, ja atteikšanās no šā līguma ir pieļaujama, GPU Nākotne atmaksās visus saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav GPU Nākotne piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad GPU Nākotne tiks informēti par lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu tika izmantots sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

 

Patērētāja(-u) paraksts(-i) ____________________________________

Datums____________________________________________________